برگزاری انتخابات الکترونیک در انجمن های صنفی کارفرمایی

و کانون های مربوطه

برگزاری انتخابات الکترونیک در انجمن های صنفی کارفرمایی در سالهای اخیر به یک ضرورت غیر قابل انکار تبدیل شده است. هر انجمن برای تشکیل و ادامه فعالیت، نیاز به تشکیل مجمع و برگزاری انتخابات دارد. سامانه انتخابات الکترونیک پژواک با بررسی دقیق و همه جانبه ضوابط و دستور العمل های وزارت کار و رفاه امور اجتماعی در خصوص برگزاری انتخابات، امکان برگزاری انواع مجامع انجمن های کارفرمایی را بصورت آنلاین فراهم آورده است. در زیر به تشریح ماهیت انجمن های صنفی کارفرمایی و نحوه  تشکیل و برگزاری انتخابات این انجمن ها می پردازیم.

برگزاری انتخابات الکترونیک در انجمن های صنفی کارفرمائی
برگزاری انتخابات الکترونیک در انجمن های صنفی کارفرمایی

 انجمن کارفرمایی دارای ارکان زیر می باشد:

 1. مجمع عمومی
 2. هیات مدیره
 3. بازرسین

مراحل تشکیل انجمن های صنفی کارفرمایی

بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار، به منظور حفظ حقوق و منافع قانونی و بهبود وضعیت معیشتی کارفرمایان، کارفرمایان در هر صنعت و حرفه ای می توانند اقدام به تشکیل انجمن صنفی و کارفرمایی نمایند.

مراحل تشکیل انجمن های صنفی کارفرمایی به شرح ذیل است:

 1. ارسال تقاضانامه تأسیس
 2. ارائه مدارک مبنی بر کارفرما بودن و اشتغال متقاضیان در حرفه یا صنعت مربوطه
 3. درج آگهی تأسیس در یکی از روزنامه ها
 4. تنظیم پیش نویس اساسنامه مطابق مقررات
 5. دعوت و برگزاری مجمع عمومی
 6. ارائه مدارک و ثبت انجمن صنفی
 7. درج آگهی انجام انتخابات و ثبت انجمن صنفی در روزنامه کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور

۱- ارسال تقاضا نامه تاسیس

برای تشکیل یک انجمن صنفی کارفرمایی نیاز است که حداقل ده شخصیت حقیقی یا حقوقی متقاضی عضویت در این انجمن باشند.  

اگر حوزه فعالیت یک انجمن در حد یک شهرستان و یا استان باشد برای ارسال تقاضانامه و پیگیری مراحل مربوطه در اداره کل کار و امور اجتماعی استان صورت می پذیرد. اگر محدوده فعالیت یک انجمن فراتر از سطح استان باشد تقاضا نامه و پیگیری مراحل تشکیل انجمن در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی صورت می گیرد.

۲-ارائه مدارک مبنی بر کارفرما بودن و اشتغال متقاضیان در حرفه یا صنعت مربوطه

الف:تکمیل فرم مشخصات تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی


ب : رسید پرداخت حق بیمه یا قرارداد کار معتبر کارگران


ج : مجوز فعالیت معتبر مانند پروانه بهره برداری


د : برای اشخاص حقوقی آگهی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی و همچنین آگهی آخرین تغییرات الزامی است

ه: تکمیل فرم مشخصات اعضای انجمن صنفی کارفرمایی

۳ – انتشار آگهی تأسیس در یکی از روزنامه ها

پس از بررسی های لازم اگر پرونده ارائه شده تکمیل باشد ، هیئت موسس می بایست در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار اقدام به انتشار آگهی پذیرش عضو نماید.

۴- تنظیم پیش نویس اساسنامه مطابق مقررات

هیئت موسس می بایست بر اساس فرمت استاندارد اساسنامه های انجمن های کارفرمایی اقدام به تنظیم اساسنامه می نمایند.

 5- دعوت و برگزاری مجمع عمومی

آگهی شرکت در مجمع عمومی می بایست  از طریق انتشار در کی از روزنامه های کثیر الانتشار یا از طریق ارسال دعوتنامه کتبی باشد. زمان مکان و دستور جلسه می بایست در دعوتنامه قید شود. برای تشکیل مجمع عمومی نیاز به حضور یک نماینده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.

برگزاری مجمع عمومی

 پس از طی کردن مراحل ذکر شده، مجمع عمومی در زمان و مکان مقرر با حضور اعضا تشکیل می گردد. پس از رسمیت یافتن مجمع، مسن ترین عضو حاضر به عنوان رئیس سنی تعیین میشود. این عضو مسئول اداره مجمع عمومی خواهد بود.

با رای گیری هیئت رئیسه مجمع مرکب از یک رئیس، یک یا دو نائب رئیس، یک یا دو منشی و ناظر انتخاب میشوند و اداره مجمع عمومی را بر عهده خواهند گرفت. سپس اساسنامه انجمن قرائت و به تصویب می رسد. در این مرحله اعضایی که داوطلب کاندیداتوری هیئت مدیره و بازرسان هستند اعلام آمادگی میکنند.

در این مجمع روزنامه کثیر الانتشار انتخاب میشود. و در نهایت اساسنامه مصوب و صورتجلسه مجمع به امضا هیئت رئیسه مجمع و ناظران خواهد رسید. 


در تنظیم صورتجلسه موارد زیر حتما قید شود:
– تاریخ و ساعت برگزاری مجمع
–  تعداد اعضاء حاضردر مجمع
– اسامی هیئت رئیسه منتخب و همچنین اسامی داوطلبین هیات مدیره و بازرسان
– تعداد آراء هر یک از کاندیداهای منتخب جهت عضویت اصلی یا علی البدل هیئت مدیره و بازرسان
– سایر مصوبات مجمع نظیر تصویب اساسنامه ، مبلغ ورودیه و حق عضویت ، انتخاب روزنامه جهت درج اگهی های انجمن و…

تمام تمهیدات لازم به منظور برگزاری انتخابات الکترونیک انجمن های صنفی کارفرمائی در سامانه انتخابات الکترونیک پژواک پیش بینی شده است و تمام موارد ذکر شده قابل پیاده سازی و اجرا در این سامانه می باشد.

۶-ارائه مدارک و ثبت انجمن صنفی کارفرمایی

اولین جلسه مجمع می بایست حداکثر یک هفته بعد از برگزاری مجمع عمومی تشکیل شود و سمت هر یک از اعضا مشخص شود. سپس مدارک های لازم جهت ثبت انجمن  به وزارت کار و امور اجتماعی ارائه  می شود . در نهایت گواهینامه ثبت انجمن صنفی و گواهی صحت انتخابات برگزار شده صادر می شود.

 مدارک لازم برای ثبت انجمن

 1. صوتجلسه مجمع عمومی
 2. لیست شرکت کنندگان حاضر در مجمع
 3. تکمیل پرسشنامه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 4. دو نسخه از اساسنامه تصویب شده که به امضا اعضا هیئت رئیسه مجمع رسیده باشد
 5. آگهی دعوت مجمع عمومی در روزنامه کثیر الانتشار
 6. آگهی تاسیس انجمن صنفی
 7. صورتجلسه تعیین سمت اعضا هیات مدیره

                           

                 

وظایف و اختیارات انجمن های صنفی کارفرمایی به شرح زیر است :

                                                                                          

۱- کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواست های مشروع و قانونی اعضاء

۲- جمع آوری اطلاعات ، بررسی و تحقیق درباره مشکلات ، شناخت نیازها و اولویت ها

۳- برنامه ریزی برای تامین نیازها ، توسعه و گسترش فعالیت ها

۴- کوشش در ارتقای ظرفیت تولید ، انتقال و نوآوری تکنولوژیک

۵- سعی در بهبود و کیفیت تولید یا بررسی ، شناخت و استقرار روش های نوین کنترل کیفیت

۶- کوشش در جهت هماهنگی در آموزش و تامین نیروی انسانی مورد نیاز ، همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه ها و نهادهای ذیربط برای انجام آموزش های مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار

۷- همکاری در جهت تاسیس و تقویت شرکت های تعاونی مرتبط با وظایف انجمن

۸- عضویت و ایجاد ارتباط با تشکل ها و سازمان های مرتبط با وظایف انجمن های صنفی در داخل یا خارج از کشور در چارچوب فعالیت های صنفی و قوانین و مقررات کشور

۹- جمع آوری حق عضویت و کمک های داوطلبانه به ترتیبی که در اساسنامه مقرر می شود

۱۰- همکاری با انجمن های صنفی کارگری یا کانون های استانی و دیگر انجمن های صنفی کارفرمایی و سایر تشکل های کارفرمایی

۱۱- ارایه نظر مشورتی و حقوقی درخصوص تهیه لوایح و طرح های مربوط به قوانین کار و تامین اجتماعی و مسائل رفاهی و حقوق قانونی کارفرمایان به مراجع ذیربط

۷ – درج آگهی برگزاری انتخابات و ثبت انجمن های صنفی کارفرمایی در روزنامه کثیرالانتشار و رسمی کشور


برگزاری انتخابات الکترونیک در انجمن های کارفرمائی
سامانه انتخابات الکترونیکی پژواک

انواع خدمات سامانه انتخابات الکترونیکی پژواک به انجمن های صنفی کارفرمایی:

 1. برگزاری انتخابات هیئت رئیسه : قبل از برگزاری انتخابات هیوت مدیره و بازرسین نیاز است اعضا هیئت رئیسه مشخص شوند. هیئت رئیسه انتخابات در واقع بر امنیت و صحت انتخابات نظارت دارد.
 2. برگزاری انتخابات هیئت مدیره: پس از پایان دوره تصدی گری هیئت مدیره نیاز هست که هیئت مدیره جدید با رای اکثریت اعضا انجمن انتخاب شوند.
 3. برگزاری انتخابات بازرسین : برای انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل نیاز است هر دو سال یکبار برگزار میگردد
 4. رای دهی در خصوص هرگونه تغییرات اساسنامه و یا قوانین و دستور العمل های مربوط به انجمن
 5. گزارش دهی در خصوص عملکرد هیئت مدیره و بازرسین
 6. نظر سنجی در خصوص هرگونه تغییرات مانند تغییر محل انجمن یا افزایش مبلغ حق عضویت و یا …

پایان

بی شک هستند انجمن هایی که اعضا بدلایل مختلف امکان شرکت در انتخابات حضوری را ندارند. این موضوع موجب کاهش قابل ملاحظه میزان مشارکت رای دهندگان و بالطبع آن کاهش اقتدار انجمن ها و گاها ابطال انتخابات میشود.  برگزاری انتخابات آنلاین انجمن های صنفی کارفرمائی راهکاری مناسب برای برگزاری انتخاباتی ایمن با حداکثر میزان مشارکت رای دهندگان است. سامانه انتخابات الکترونیک پژواک با برگزاری بیش از ۵۰۰۰ انتخابات با حضور هزاران شرکت کننده و در پهنه گسترده ایران عزیز، تجربه ارزشمندی را کسب نموده و آمادگی خود را برای ارائه ماحصل این تجربیات به برگزار کنندگان انتخابات در هر حوزه بالاخص برگزاری انتخابات الکترونیک در انجمن های صنفی کارفرمایی اعلام میدارد.

شما می توانید برای بررسی بیشتر به لینک انتخابات برگزار شده توسط سامانه انتخابات آنلاین پژواک و یا برای ایجاد یک انتخابات آزمایشی رایگان به لینک سامانه انتخابات الکترونیکی پژواک مراجعه فرمائید.

 • برچسب ها :

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

RSS فناوری اطلاعات و ارتباطات

Call Now Button